Úvodník 5/2017 (Lukáš Klíma)

Vážení čtenáři,

tematický blok aktuálního čísla Křesťanské revue se týká vztahu církve a politiky. V období voleb věnuje politice a politikům více pozornosti spousta lidí, kterým není budoucí směřování naší země lhostejné. Domnívám se, že tuto nelhostejnost by měli projevovat také křesťané, neboť jim má ležet na srdci to, aby vládnoucí garnitura přispívala k pokojnému životu všech lidí. Apoštol Pavel v jednom svém dopise vybízí: „Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. (1Tim 2,1–2) V těchto slovech můžeme spatřovat výzvu k odpovědnosti za zdárný rozvoj společnosti, na kterém mají určující podíl právě „vládci a všichni, kdo mají v rukou moc“.

K odpovědnému postoji vůči společnosti můžeme nacházet inspiraci v mnoha biblických textech. Zmíním ještě jeden, který Karel Floss předsadil před svůj článek „Křesťan a politika“, který v tematickém bloku také přinášíme. Jedná se o text z biblické knihy Přísloví: „Prosazovat spravedlnost a právo je před Hospodinem výbornější než oběť.“ (Př 21,3) Předchozí mudroslovný výrok v knize Přísloví pojednává o tom, že člověku se všechny jeho cesty zdají přímé (férové, správné), ale srdce zpytuje Hospodin.

Obhajování správnosti vlastních cest intenzivně zaznívá v předvolebních debatách u všech politických lídrů. Je to pochopitelné. Člověk obecně a politik obzvláště má sklon vidět a prezentovat všechny své kroky jako správné. Ale nezapomínat přitom na to, že je zde někdo, kdo zpytuje lidská srdce, to je moudrost. To, co politikovi projde u voličů, nemusí mu projít u Hospodina. A aby nebylo pochyb, o co jde Hospodinu především, následuje v knize Přísloví výrok o tom, že Hospodinu je příjemnější prosazování práva a spravedlnosti než přinášení obětí.

Právo a spravedlnost tvoří klíčovou dvojici biblické etiky a úsilí o ně představuje základ pro to, aby byl jistý politický program přijatelný z křesťanského hlediska. Jedná se o prosazování práva a spravedlnosti pro všechny, pro většiny stejně jako pro menšiny, pro ty, kteří mají v rukou moc stejně jako pro ty, jejichž moc a vliv jsou nepatrné. Právo a spravedlnost jsou hodnoty, které umožňují pokojný život, a tam, kde se právo a spravedlnost neprosazuje, nastává naštvanost, únava a úpadek. O tom se budete moci něco dočíst v příštím čísle Křesťanské revue.

Užitek z četby vám za redakční radu přeje

Lukáš Klíma

Vytisknout