Setkání Spolku přátel Evangelické teologické fakulty UK 2014 (Blahoslav Hájek)

Setkání Spolku přátel Evangelické teologické fakulty UK 2014

Spolek uskutečnil své každoroční setkání letos od 14. do 16. listopadu. Hlavní téma znělo „Nespravedlnost a smíření: odpovědnost Evropy“. Pozvaní řečníci byli prof. Notger Slenczka, systematický teolog na Humboldtově univerzitě v Berlíně, a Ing. Jiří Schneider, bývalý náměstek ministra zahraničí ČR, nyní poradce Institutu bezpečnostních studií a člen redakční rady Křesťanské revue.

Prof. Slenczka se soustředil na etiku odpovědnosti, jak ji promýšlel Dietrich Bonhoeffer, když se rozhodoval k účasti na atentátu na Hitlera. Křesťan se v následování Krista nemůže soustředit na svou osobní dokonalost podle principů Kázání na hoře a chápat tyto principy jako normy. Má se odvážit následovat Krista v jeho zástupné oběti za druhé. Kristus vzal na sebe také vinu bližních a ani jeho následovník se svým odpovědným jednáním nemůže společenství lidské viny vyhnout. Každý kdo jedná odpovědně, se stává viníkem. Následovník Krista přejímá vinu zástupně ve prospěch bližního a přenechává své jednání Boží milosti i jeho soudu. V mimořádných situacích jako válka nebo porušení smlouvy, když se zlo stává principem, musí křesťan volit výjimečnou nutnost ultima ratio. Boží tajemství dějin je: zlo se musí uskutečnit. Jidáš je v Božím plánu. Je tu však ten, kdo zástupně bere na sebe vinu, a tak Bůh uskutečňuje záchranu dobra skrze zlo.

Slenczka poskytl účastníkům také pozoruhodný text o vině, objevované dodatečně a hodnocené dějinami, z pera Michaela Beintkera, teologa na univerzitě v Münsteru.

Jiří Schneider ve svém referátu prokázal, jak je při posuzování vin druhých potřebná citlivost. České vládní stanovisko k přiznání vin při poválečném odsunu z tzv. Sudet se uskutečnilo až po změně politického kurzu a vyznělo jen opatrně. Také upozornil na úskalí skutečnosti, že vážnou překážkou přiznání vin bývá „vymývání mozků“, jež se v dějinách opakovaně děje. Jako bývalý velvyslanec Česka v Izraeli vyjádřil také obavy z vzrůstajícího napětí na Předním Východě.

Spolek pak projednal také své obvyklé spolkové záležitosti. Jednání Spolku probíhá v angličtině. Příští setkání se plánuje na podzim 2015; téma ještě není stanoveno, avšak potenciální zájemci se je mohou dozví během roku na adrese: spolek@etf.cuni.cz. Budou vítáni.

Blahoslav Hájek

Text zprávy.

Vytisknout