Redakční úvodník 6/2006

 Milí čtenáři,
dostáváte do rukou šesté číslo 73. ročníku časopisu Křesťanská revue. Tímto číslem se tedy uzavírá první rok vydávání nové tváře KR. V mnohém jsme navázali na nejlepší tradice předchozích let, mnohé se ovšem změnilo. Obměnilo se složení redakční rady i okruh pravidelných přispěvatelů, mění se způsob komunikace se čtenáři. I nadále chce být náš časopis otevřenou platformou pro odpovědný dialog. I proto jsme velmi vděční za všechny ohlasy, podněty a připomínky od vás, čtenářů. Chceme i nadále společně přemýšlet a diskutovat nad tím, jak se autentická křesťanská víra osvědčuje uprostřed výzev současné doby. Chceme hledat mosty a vzájemné zprostředkování mezi církví a společností, chceme se ptát, jak se křesťanská existence promítá do oblasti médií, kultury, politiky, vědy, umění, sportu atd.

I proto jsme zvolili společně s Akademickou Ymkou, naší mateřskou organizací, za téma tohoto čísla otázku nanejvýš aktuální: jak se v našem způsobu myšlení odráží skutečnost, že žijeme v informačním věku, v době snadné dostupnosti, ba přemíry informací všeho druhu. Několik příspěvků tématického bloku tohoto čísla zaznělo na říjnovém retreatu Akademické Ymky. Doplnili jsme je dalšími články odborníků různých profesí, kteří se touto problematikou dlouhodobě zabývají. Jošua Stehlík ve svém příspěvku otevírá otázku funkce informací, jejich zdrojů, výběru a třídění v naší celkové životní orientaci. Ožehavou otázku řízené selekce informací, které určují naše názory a postoje, dále rozvíjí ve svém článku Tomáš Sedláček. Zdeněk Pinc se zaměřuje na způsoby, jakými člověk kompenzuje skutečnost, že na rozdíl od zvířat je ve svém chování a jednání velmi málo určován instinkty. Jan Schneider představuje ve svém článku základní postupy rabínské hermeneutiky, tedy onoho specificky židovského způsobu práce s informacemi. Jaro Křivohlavý komentuje výsledky svých výzkumů ohledně vlivu přemíry informací na fungování lidské psychiky.

Po úvodní úvaze J.S. Trojana najdete v toto čísle několik důležitých zastavení, mapujících nejdůležitější etapy historie našeho časopisu (úvodníky z let 1927, 1946 a úvodník L. Pokorného z roku 1994, články M. Buly z roku 1957 a J.B. Šourka z roku 1960). Rubrika Časové úvahy přináší několik komentářů současného politického a kulturního dění (B. Hájek hovoří o dějinách Evropy, J. Schneider o českých muslimech a V. Tydlitátová o Blízkém Východě). Rubrika Studie a eseje nabízí portrét zesnulého filosofa M. Machovce (M. Balabán), a také článek o rané podobě židovsko-křesťanských vztahů (S. Horňanová).

V rubrice Časové úvahy přinášíme vzpomínkovou stať Mileny Šimsové o českém křesťanském odboji za II. světové války, Jiří Schneider připojuje krátkou úvahu o spojenectví a úloze organizací jako je NATO. V rubrice Eseje a studie najdou čtenáři zasvěcený rozbor díla spisovatele Franze Werfela na pozadí širších souvislostí jeho dramatického životního příběhu. Autorem této werfelovské studie je Martin Janeček. Následující článek Josefa Blahy se věnuje specifickému pojetí zjevení v myšlení a díle Emannuela Lévinase. Další rubriky přinášejí rozhovor s filosofem Ladislavem Hejdánkem (nejen) nad tématem tohoto čísla, vedle tří knižních recenzí a zpráv o aktuálním dění nejdete v tomto čísle další dvě pronikavé a skvělé filmové recenze Petra Sisky, a také ukázku z poezie Jiřího Ortena. V návaznosti na zářiovou přednášku papeže Benedikta XVI. v Řezně, kterou jsme uveřejnili minule, najdete v tomto čísle v rubrice Dokumenty reakci na tento papežův projev, podepsanou několika desítkami islámských duchovních. Přejeme všem čtenářům příjemné a inspirující čtení a všechno dobré v novém roce 2007.

Za redakční radu
Pavel Hošek

Vytisknout