Redakční úvodník 3/2007

Milí čtenáři,
dostáváte do rukou třetí letošní číslo Křesťanské revue, které by vám mělo přinést silné čtenářské zážitky a zpříjemnit horké letní dny. Tématem tohoto čísla je vztah živých a mrtvých. V redakční radě jsme se shodli, že celkové ladění tematických příspěvků skvěle vystihují slova slavné básně Jana Skácela Mrtví: Stále jsou naši mrtví s námi, a nikdy vlastně nejsme sami, a přicházejí jako stíny, ve vlasech popel, kusy hlíny, tváře jakoby vymazané, a přece se jen poznáváme, po chrpách, které kvetly vloni, slabounce jejich ruce voní, tiše mne zdraví jako svého, hrbáčka času přítomného.

Milan Balabán ve své starozákonní studii uvažuje nad úctou k zesnulým předkům ve starém Izraeli, a zároveň nad přísným zákazem jakýchkoli pokusů navazovat s mrtvými kontakt. Lukáš Klíma přemýšlí ve svém článku nad podivuhodnou zdrženlivostí starozákonních textů ohledně posmrtného údělu člověka, a také nad Boží svrchovanou vládou nad všemi sférami skutečnosti, včetně říše mrtvých, zvané podsvětí. Ondřej Kolář ve svém příspěvku referuje o třech základních momentech teologické analýzy fenoménu smrti, tak jak vykrystalizovaly v rozpravách a pojednáních bohoslovců dvacátého století. Miloš Mrázek srovnává úctu k posledním věcem člověka v pravoslavné tradici s vulgárním znesvěcováním lidských ostatků v současné západní kultuře, jak se projevuje například na kontroverzní výstavě Bodies, která nedávno přicestovala do Prahy. Ladislav Pokorný medituje ve svém článku nad teologickými hloubkami starocírkevní víry v „obcování svatých“, které v jistém zásadním smyslu přesahuje hranice života a smrti. Andrea Hudáková uzavírá téma sondou do prvních ročníků Křesťanské revue a sleduje, jakou pozornost tehdy v redakci vzbudilo populární spiritistické hnutí.

V rubrice Časové úvahy otiskujeme článek Blahoslava Hájka o významu mýtu, volně navazující na diskusi o knize J.S.Trojana Ježíšův příběh – výzva pro nás, kterou jsme uveřejnili v prvním letošním čísle. Jiří Schneider připojuje úvahu o postoji ke smrti a úctě k zemřelým v dnešní společnosti, ke které jej inspirovalo hlavní témata tohoto čísla.

Rubrika Eseje a studie přináší osobní vzpomínku Milana Balabána na nedávno zesnulého básníka a filozofa Egona Bondyho. Jaroslav Cuhra přispěl do tohoto čísla svou historickou analýzou role křesťanů v Chartě 77, a také rozporuplných či vysloveně trapných postojů tehdejších oficiálních představitelů církví k této statečné iniciativě. Jan Polivka doplnil rubriku Eseje a studie historickou reminiscencí velké osobnosti finských dějin Michaela Agricoly.

V dalších rubrikách tohoto čísla přinášíme mimo jiné rozhovor s J.S. Trojanem, vzpomínkové ohlédnutí po dějinách Křesťanské revue z pera jejího dlouholetého spolupracovníka Eugena Scharta, dále několik recenzí odborné literatury, filmu a beletrie a úvahu Ladislava Hejdánka nad vlivem Emanuela Rádla na filosofické myšlení Jana Patočky.

Křesťanská revue letos slaví 80 let svého vzniku, rozhodli jsme spolu s Akademickou Ymkou oslavit toto výročí konferencí, která se uskuteční v pátek 16. listopadu v Praze. Srdečně Vás zveme již nyní, bližší informace přineseme v příštím čísle.

Přejeme všem čtenářům krásné letní dny.
Za redakční radu
Pavel Hošek

Vytisknout