Redakční úvodník 2/2006

 Milí čtenáři,
dostáváte do rukou druhé letošní číslo Křesťanské revue, věnované tématu „Víra a katastrofy“. Tématu ožehavému, nanejvýš aktuálnímu. Jak si jako věřící lidé poradíme s hrozným a nesmyslným utrpením tisíců lidí, o kterém slyšíme a čteme doslova každý den? Vlny tsunami, zemětřesení, hurikány, sněhové kalamity, povodně… Co se to děje? Proč k tomu dochází? Co s tím má společného Bůh? Proč tomu nezabrání? Nemůže? Nechce? Jaký to má všechno smysl? S těmito a podobnými otázkami zápasí autoři tematických příspěvků tohoto čísla KR.

Téma otevírá článek Emanuela Rádla nazvaný Zemětřesení, původně uveřejněný v KR číslo 2 v roce 1927. Na Rádlovu úvahu navazují profesoři Balabán a Trojan, kteří ohledávají biblické pojetí přírodních katastrof v Božím řádu vesmíru. Ladislav Pokorný pojednává téma z pohledu přírodovědce, Pavel Hošek jej zasazuje do širších teologických souvislostí. Peter Morée hovoří z osobní zkušenosti o pojetí Božích a přírodních zákonů v prostředí holandských pietistů. Tematický oddíl doplňuje Jiří Nečas obecnější úvahou nad vztahem teologie a přírodních věd.

Rubrika Časové úvahy přináší dvě zamyšlení Jiřího Schneidera nad aktuálními otázkami veřejného a církevního života, první se věnuje rozjitřenému dění kolem karikatur proroka Mohameda, uveřejněných v dánském tisku, druhá se týká vztahu sakrální a sekulární hudby. Schneiderovy úvahy doplňuje Michal Valčo zamyšlením nad budoucností církve na Slovensku z hlediska trendů, pozorovatelných v posledních deseti letech.

V rubrice Studie a eseje otiskujeme „čtené kázání“ Ladislava Hejdánka z roku 1975, pojednávající o pravdě a lži, o svobodě a otroctví, o následování Krista na cestě kříže. Po Hejdánkově stati následuje dějinné ohlédnutí Jana Čapka po historii a ideových zápasech našeho časopisu v době těsně před druhou světovou válkou.

Prostřednictvím osobního rozhovoru a krátké povídky, které v tomto čísle uveřejňujeme, nahlédneme do spisovatelské dílny jednoho z předních českých spisovatelů dnešní doby Jana Balabána. I v tomto čísle najdou čtenáři několik recenzí populárně naučné literatury a filmové tvorby a zprávy o aktuálních událostech v ekuméně. V rubrice věnované Akademické Ymce referujeme o nedávném retreatu, který se věnoval problematice sekt a nových náboženských směrů. Na toto téma se zaměříme také v nadcházejícím čísle KR, které vyjde koncem června.

Rubrika Poezie představuje dvě ukázky z tvorby Ludmily Maceškové, která publikovala své básně pod pseudonymem Jan Kameník. Rádi bychom na tomto místě poděkovali všem čtenářům za dopisy adresované redakci a příspěvky do probíhající diskuse. Některé z čtenářských ohlasů otiskujeme na poslední straně tohoto čísla. Přejeme vám příjemné čtení a těšíme se na vaše návrhy a připomínky.

Za redakční radu
Pavel Hošek

Vytisknout