Redakční úvodník 1/2007

Milí čtenáři,
dostáváte do rukou první číslo letošního ročníku Křesťanské revue, jehož tematická část má poněkud netradiční podobu. Jedná se o vášnivý rozhovor nad knihou Jakuba S. Trojana Ježíšův příběh – výzva pro nás, vydanou v nakladatelství OIKOYMENH v roce 2005.

V prvním příspěvku vyslovuje sám autor základní teze své objemné monografie. V následujícím článku uvažuje Ivana Noble nad Trojanovou christologií, vyslovuje sympatii a zároveň několik zásadních kritických otázek. Petr Macek ve svém příspěvku souhlasí s pozitivními důrazy Trojanova teologického projektu, zejména s etickými výzvami a důsledky, které Trojan vyvozuje z evangelijní zvěsti. Jako systematik ovšem Macek Trojanovi vytýká, že zůstal čtenářům i tradiční soteriologii dlužen vysvětlení, jak se porušený, padlý člověk stává schopným následování Ježíšova strhujícího příkladu. Pavol Bargár Trojanovo pojetí Ježíšova příběhu chválí a nachází v něm inspirující a oslovující reinterpretaci evangelia, vhodnou pro dnešního člověka. Pavel Hošek ve svém příspěvku chválí Trojanovo odvážné převyprávění novozákonní zvěsti, upozorňuje však na ne zcela propracovanou hermeneutickou metodu, a také na nebezpečí jednostranností, zkratů a redukcí, necháme-li se vést spíše filosofickým předporozuměním než poctivou a pečlivou snahou pochopit a vyložit vlastní smysl biblických výpovědí. Všechny výše uvedené příspěvky zazněly na listopadovém setkání Spolku přátel Evangelické teologické fakulty. Tematický oddíl tohoto čísla doplňuje úvaha evangelického faráře Richarda Firbase, inspirovaná Trojanovou knihou.

V rubrice Časové úvahy uveřejňujeme bilancující analýzu současné situace na Blízkém východě z pera politologa a vynikajícího znalce blízkovýchodní problematiky Mirka Čejky. Dále zde najdete pronikavou a zneklidňující úvahu Václava Nekvapila o roli politických stran ve vztahu k občanské společnosti, a také článek Jiřího Schneidera o názorech a postojích české veřejnosti k modelům politického uspořádání Evropské unie.

Rubrika Eseje a studie přináší rozbor „mojžíšovského“ žalmu 90 z tvůrčí dílny Lukáše Klímy, ústící do pastýřských napomenutí a povzbuzení. Dále zde najdete filosofující úvahu nad eliadeovským pojetím času od Pavla Bargára a krátký esej Věry Šmídové, věnovaný stále ještě nedoceněnému literárnímu dílu Jana Čepa.

V tomto čísle Křesťanské revue dále uveřejňujeme rozhovor s charismatickým a tajemným redaktorem revue PROSTOR Milanem Hanušem, několik recenzí teologické a filosofické literatury, ukázky poetické tvorby maďarských básníků, a nakonec autorský a tematický rejstřík ročníku Křesťanské revue 2006.

Přejeme všem věrným čtenářům šťastný a úspěšný rok 2007 a těšíme se na vaše ohlasy.

Za redakční radu
Pavel Hošek 

Vytisknout