Prohlášení synodní rady určené všem sborům ČCE z 21. srpna 1968

„Milost Vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista“

Milí bratří a milé sestry,

píšeme Vám tento dopis v dopoledních hodinách dne, v němž suverenita a svoboda naší republiky byla porušena zásahem zvenčí. Jsme tím hluboce otřeseni a toužíme v této těžké chvíli být spojeni co nejvíce se všemi Vámi v našich sborech. Přihlásili jsme se rádi k obrodnému dílu našeho lidu v čele s presidentem Ludvíkem Svobodou, ministerským předsedou Oldřichem Černíkem a prvním tajemníkem KSČ Alexandrem Dubčekem. V tomto úsilí vidíme pokračování našich nejlepších národních a duchovních tradic. Jménem celé naší církve protestujeme proti ohrožení tohoto obrodného procesu, proti porušení suverenity našeho státu a proti příchodu cizích vojsk a žádáme jejich odchod.

Nevíme, co nám další dny přinesou. Sdílíme nyní spolu se svým lidem všechnu jeho bolest a naději. Vyzýváme Vás, bratři a sestry v našich sborech, abyste v nastoupené cestě věrně pokračovali a osvědčili se jako služebníci spravedlnosti, lidskosti a svobody. Prosme společně za moudrost, abychom poznávali, co máme v této době odpovědně činit. Připomínáme si dnes ty bratry ve světě, kteří hledali východiska z nejtěžších situací v nenásilném odporu. Prosme, abychom jako křesťané směli opravdu evangelium vyznávat a jako občané svého státu myslet, mluvit a pracovat ve svobodě a pokoji. Nechť nás všecky spojuje a vede jistota našich husitských a bratrských otců, že Pravda Páně zvítězí!

Ve víře, lásce a naději s vámi spojená

Synodní rada Českobratrské církve evangelické

V Praze 21. srpna 1968

Zveřejněno v Českém bratru, roč. 44, č. 7

Prohlášení synodní rady z 28. srpna 1968

Všem sborům Českobratrské církve evangelické

Milý bratři a milé sestry,

Prošli jsem spolu s Vámi a se vším naším lidem vzrušující dny, ve kterých se jednalo o svobodě a svrchovanosti našeho státu i všeho života v něm. Ve vší úzkosti posilovala nás víra, že Ježíš Kristus, náš Pán a Spasitel, svou obětí na kříži i svým vzkříšením již odňal moci zla jeho vládu, že již nás osvobodil k životu v pravdě a službě a učí nás, jak stát v této jeho svobodě a hledat jeho království spravedlnosti a pokoje.

Povzbuzovala nás však také úžasná jednota našeho lidu, nově probuzený zápal naší mládeže pro lidská práva, jimiž má být naplněn náš národní a státní život. Byli jsme vděčni za obětavou práci rozhlasových i televizních pracovníků a solidaritu všech vrstev našeho lidu. Věříme, že se Pán Bůh odkazem našich reformačních tradic dotýkal mocně mnohých srdcí a probouzel je k nové touze po pravdivém lidství. Mysleli jsme na velikou odpovědnost našich zákonných představitelů při jejich obtížném jednání a prosili za jejich věrnost poznané pravdě, za statečnost a spravedlnost.

Příchod cizích vojsk do naší vlasti považujeme za nespravedlivé a hrozné pošlapání mezinárodního práva. Je to i veliké neštěstí a rána, která se dlouho nezahojí. Jedinou nápravu tohoto stavu vidíme v úplném odchodu cizích vojsk, v obnově státní suverenity a pokračování demokratizačního úsilí.

Vás, bratři a sestry v našich sborech, prosíme, abyste k tomu napomáhali tím, že v důvěrném soustředění na Krista a evangelium, v klidné moudrosti nepodlehnete malomyslnosti ani hněvu a budete se zasazovat o spravedlnost, pokoj a radost ve všech životních vztazích. Podpoříte tím nejlépe snahy našich ústavních činitelů, zákonné vlády a parlamentu v jejich těžkém úkolu setrvat na cestě obrodného úsilí.

Dbejte o to, aby se naše sbory obnovovaly ve své věrnosti pravdě evangelia, v péči o duchovní vedení dětí a mládeže, v pastýřské starosti o nemocné a ustarané, v modlitbách jedněch za druhé i za ty, kteří mají velikou odpovědnost za správu našeho státu a všechnu veřejnou činnost. Naším programem není nenávist, rezignace a nečinnost, ale aktivní víra, pracovitá láska a trpělivá naděje. Na této cestě se vzájemně povzbuzujme.

Bůh pokoje buď s Vámi!

S bratrským pozdravem

Synodní rada Českobratrské církve evangelické

V Praze 28. srpna 1968

Zveřejněno v Českém bratru, roč. 44, č. 7.

Vytisknout