O naději | Ladislav Pokorný

O naději

Končí rok 2017, v němž jsme si připomínali zejména 500. výročí počátku evropské reformace, spojené s dílem Martina Luthera. Tento olbřímí myslitel byl, jak známo, ke svému reformátorskému poslání vyburcován osobní existenciální krizí, když se jako augustiniánský mnich nedokázal přes veškeré své úsilí propracovat k jistotě spasení. Východiskem se mu stala rezignace na všechno bezvýchodné osobní snažení a na místo toho spolehnutí na lásku a milost Boží. Toto poselství naděje pak přinesl celému světu.

Naděje patří nepochybně k základním rysům evangelia o Ježíši Kristu.

Nejpozději od poloviny devatenáctého století se hovoří o únavě či krizi moderní euroamerické civilizace. Již T. G. Masaryk otevřel toto téma ve své pronikavé studii o sebevraždě. Mnozí myslitelé spojovali tuto krizi s rozmachem osvícenského liberalismu, vedoucímu k relativizaci až ztrátě mravních norem. O. A. Funda vydal před časem celou knihu s názvem Znavená Evropa umírá, egyptolog Bárta přirovnává naši situaci k době před pádem říše západořímské (tomuto pojetí nasvědčuje i moderní „stěhování národů“ v podobě migrační krize).

V tomto čísle našeho časopisu se kromě Lutherova reformačního díla zabýváme právě problematikou únavy či úpadku naší civilizace a možnostmi jeho překonávání. Věnujeme pozornost problematice společenských utopií, které do jisté míry v minulém století ovládly značnou část světa. J. S. Trojan se zabývá vztahem utopických učení o „novém, lepším světě“ a moci, kterou utopičtí revolucionáři po svém dílčím úspěchu nastolují. J. Hanuš rozebírá v návaznosti na K. Skalického a R. Preisnera nebezpečí pouze lidských revolučních utopií.

Povědomí o společenské krizové situaci není v dějinách Evropy nic zcela nového. Úpadek mravů, zejména u mládeže, byl kritizován již ve starém Řecku. V době Kristově byl aktuálně očekáván příchod jeho království, které „učiní všechno nové“. Lze předpokládat, že ani dnes nenastává „konec dějin“, spíše se v mlze rýsuje něco nového. Co to bude, zatím neumíme říci. Záblesky tu ale již jsou (statisíce „dobrovolníků“, kteří pomáhají lidem na celém světě, intelektuálové, kteří intenzivně přemýšlejí o lepším uspořádání společnosti.) V tom je ona naděje, která převyšuje rozum lidský.

Všem našim čtenářům klidný a radostný vstup do nového roku 2018 za redakční radu přeje

Ladislav Pokorný

Milí čtenáři,

zjistili jsme, že v několika výtiscích Křesťanské revue 5/2017 je pár stránek prázdných a příslušný text chybí. Velice se vám za to omlouváme. Pokud někdo z vás tuto vadu najde, napište prosím na adresu predplatne@krestanskarevue.cz, uveďte své jméno a poštovní adresu a my vám příslušné číslo pošleme znovu.

Za redakci Jana Plíšková

Vytisknout