Lámech a jeho otec – zvěst biblických čísel a jmen | Lukáš Klíma

V předložené studii uvádím příklad, jak porozumět číselným údajům v rodokmenu v 5. kapitole knihy Genesis, a to pomocí výkladové metody zvané gematrie, která pracuje s hodnotou písmen hebrejských slov. Tato hodnota je dána jejich pořadím v hebrejské abecedě.

Nejdřív se zaměřím na praotce Lámecha, jehož jméno se vyskytuje ve stejném tvaru (l-m-k) v rodokmenu v Gn 4. i 5. kapitole. V obou rodokmenech je Lámech obestřen sedmičkami. V Gn 4 je sedmým praotcem po Adamovi (Adam, Kain, Enoch, Írad, Mechújáel/Mechíjáel, Metúšáel, Lámech) a bude pomstěn „sedmdesátkrát a sedmkrát“ (v. 24). V Gn 5 je uvedeno, že všech dnů Lámecha bylo 777 let (v. 31). Sedmička je přitom v biblické tradici číslem sakrálně-symbolickým, vyjadřuje úplnost a celostnost v náboženské souvislosti. Tato číslovka na daném místě navozuje, že se Lámechem završuje předpotopní éra; příběh jeho syna Noeho pak otevírá novou kapitolu vyprávěného dění.

Se symbolickou číslovkou 777 koresponduje také jméno Lámechova otce, které se v rámci rodokmenů v Gn 4. a 5. kapitole vyskytuje ve dvou verzích. Podle Gn 4,18 se Lámechův otec jmenuje Metúšael. Toto jméno má gematrickou hodnotou právě 777! V Gn 5,25 je jméno Lámechova otce uvedeno ve tvaru Metúšelach, jehož gematrická hodnota je 784. Z tohoto hlediska je obměna jména velmi pozoruhodná. V Gn 4 má jméno Lámechova otce gematrickou hodnotu 7 × 111 (777) a v Gn 5 je to 7 × 112 (784). V obou případech jde o násobek sedmičky v číselné řadě 111, 112.

Druhým číslem, které koncipuje postavu Lámechova otce, je číslo sedmnáct, kterým jsou dělitelná všechna čísla jeho života. Zplození Lámecha se událo „ve věku sto osmdesáti sedmi let“ (187 = 11 × 17), „po zplození Lámecha žil sedm set osmdesát dvě léta“ (782 = 42 × 17) a „všech jeho dnů bylo devět set šedesát devět let“ (969 = 57 × 17). Číslo 17 je také skryto v počtu let věku Abrahama 175 = 7 × 5 × 5 (přičemž 7 + 5 + 5 = 17), Izáka 180 = 5 × 6 × 6 (přičemž 5 + 6 + 6 = 17) a Jákoba 147 = 3 × 7 × 7 (přičemž 3 + 7 + 7 = 17). Číslo 17 odpovídá zároveň gematrické hodnotě hebrejského slova „dobrý“ (-v-b).

Číslo 17 hraje také určitou roli v příběhu potopy. Lámechův otec zemřel v roce, kdy nastala potopa, podle součtů let, ve kterých byli zplozeni praotcové uvedení v Gn 5 a údaje v Gn 7,6. Jako by potopa nemohla nastat dříve, než tento „dobrý“ praotec zemře „přirozenou smrtí“. Potopa začala „sedmnáctý den druhého měsíce“ (Gn 7,11). Sedm dní předtím vešel Noe se zvířaty do archy (v. 9 a 10). Tedy 10. 2. vešel Noe do archy, 17. 2. začala potopa a rok na to 27. 2. (Gn 8,14) „byla již země suchá“ a Noe vyšel z archy (Gn 8,16). Celkový čas, který strávil Noe v arše, byl tedy jeden rok a 17 dní.

Kruh numerických postřehů uzavřu poukazem na to, že všechna čísla Lámechova života jsou násobky sedmičky: zplození syna ve 182 letech (7 × 26), zbývajících 595 let jeho života (7 × 85) a samozřejmě jeho celkový věk 777 let.

Čísla 7 a 17 se objevují kombinovaně v gematrické hodnotě jmen a v počtu let dvou posledních předpotopních protagonistů. Sedmička v počtu Lámechových let a v gematrické hodnotě obou variant jména jeho otce a sedmnáctka v počtu let jeho otce. Tato dvě čísla v pozadí jmen a počtu let utváří zvěst o Noeho předcích. Jimi se završuje předpotopní éra (symbolika čísla 7), ovšem jejich dobro (gematrická hodnota 17) přetrvá skrze Noeho potopu a bude pokračovat v příběhu praotců Abrahama, Izáka a Jákoba.

Vytisknout