Knihy Milana Balabána

Pod pseudonymem Karel Flossmann: Moudrost ve Starém zákoně. Praha, Česká katolická charita, 1989. Komplexní představení mudroslovné literatury Starého zákona v širokých souvislostech

Hebrejské myšlení. Praha, Herrmann & synové, 1993. Nástin svébytné noetiky starozákonní literatury v porovnání s jinými typy pojetí skutečnosti

Víra – nebo osud? Praha, OIKOYMENH, 1993. Habilitační práce rozvíjející téma svébytnosti hebrejského myšlení, především ve vztahu k fatalitě

Bojovníci a trpitelé. Heršpice, EMAN, 1994. Dějeprava pro dospělé, založená na výuce v bytových seminářích

Hebrejské člověkosloví. Praha, Herrmann & synové, 1996. Soubor studií věnovaných svébytnému pojetí člověka ve starozákonní literatuře

S K. Dejmalovou: Cesty vzhůru. Praha, OIKOYMENH, 1997. Studie k překladu bible do českého jazyka, zejména k českému ekumenickému překladu

S O. Nytrovou: Ohlasy Starého zákona v české literatuře 19. a 20. století. Praha, OIOKYMENH, 1997. Studie vlivu starozákonní literatury na tvorbu českých básníků a spisovatelů posledních dvou století s komentovanými ukázkami

S V. Tydlitátovou: Tázání po budoucím. Praha, Herrmann & synové, 1998. Studie věnovaná svébytné časové dynamice hebrejského myšlení

S V. Tydlitátovou: Gilgameš. Mytické drama o hledání věčného života. Praha, Vyšehrad, 2002. Komparativní analýza a religionistický komentář nejstaršího eposu, sumerského eposu o Gilgamešovi

Kvete-li vinný kmen. Praha, Kalich 2002. Obsáhlý soubor textů různého žánru (projevy, eseje, studie, dopisy, rozhovory, úvahy, kázání), psaných v období od šedesátých do devadesátých let

Píseň písní v českých překladech 15.–21. století. Praha, Paseka, 2003. Translatologická studie věnovaná možnostem a úskalím překladu Písně písní do českého jazyka

Hudba pro pozůstalé. Básně z doby bolševika. Praha, Torst, 2006. Sbírka poezie z doby komunistického režimu

S O. Nytrovou: Biblický třpyt v české poezii XX. století. Praha, Beta Books, 2007. Studie vlivu novozákonní literatury na dílo novodobých českých básníků

S J. S. Trojanem: Putování k čirému. Středokluky, Z. Susa, 2007. Sbírka osobně laděných básní různého zaměření

Jímavé portréty biblických žen. Milovnice, trpitelky, bojovnice i kněžky noci. Praha, Kalich, 2008. Portrétové studie ženských postav starozákonní a novozákonní literatury

Víra u Václava Havla. Praha, OIKOYMENH, 2009. Analýza spirituální a existenciální orientace Václava Havla

Domov a bezdomoví a jiné zprávy. Praha, Pulchra, 2009. Poetologické a biblické studie

Šepoty a křiky víry. Emocionální uchopení izraelských poutních písní. Praha, Pulchra, 2010. Dynamická interpretace vybraných starozákonních žalmů

Pravěká tanečnice. Praha, Pulchra, 2011. Sbírka básní různého zaměření

Cestami kulhavého Jákoba. Deníky z let 1982–1985. Praha, Torst, 2011. Úplné dokumentární vydání deníkových záznamů z poloviny osmdesátých let, včetně autorových ilustrací

Kořeny a květy biblických pojmů. Benešov, Eman, 2012. Soubor vybraných analýz biblického pojmosloví, publikovaných v časopise Protestant v letech 2005–2011

Vytisknout