Klasifikace a seznamy hříchů

V křesťanské tradici se začaly brzy objevovat pokusy tematiku hříchu logicky uspořádat. Navazovaly na seznamy hříchů, které se vyskytují na řadě míst ve Starém i Novém zákoně, i na antickou tradici klasifikace ctností a jejich protikladných neřestí.

Velký vliv v 1. pol. 5. st. měl v této věci sv. Jan Kassián, který se seznámil v Egyptě s tamějším mnišstvím a svými spisy je představil křesťanskému Západu. Česky vyšel jeho spis Zvyky cenobitů a léky na osm základních neřestí (Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha & sv. Markéty, 2007 a 2008). Osm neřestí, s nimiž mniši musí bojovat: nestřídmost v jídle, smilstvo, lakomství, hněv, smutek, akédia (vyhoření), kenodoxia (marná sláva), pýcha.

V návaznosti na to vyjmenoval sv. Řehoř I. Veliký (papežem 590–604) ve spisu Moralia in Job sedm hlavních hříchů: pýcha, lakomství, závist, hněv, smilstvo, nestřídmost, lenost. (Hlavní se nazývají proto, že plodí další jiné hříchy či neřesti.) Tento seznam se stal pevnou součástí katolické katechetické tradice a uvádí jej i Katechismus katolické církve z roku 1992 (česky Zvon, Praha 1995).

V tomto katechismus se píše: „Hříchy lze rozlišovat podle jejich předmětu, jako se to dělá u každého lidského skutku, nebo podle ctností, jejichž jsou opakem, ať už přemírou, nebo nedostatkem, anebo podle přikázání, proti němuž se staví. Lze je také rozdělit podle toho, zda se týkají Boha, bližního, nebo nás samých; mohou se rozlišovat duchovní a tělesné hříchy nebo hříchy myšlením, slovem, skutkem a opomenutím“ (čl. 1853). „Je vhodné hodnotit hříchy podle jejich závažnosti. V tradici církve se prosadilo rozlišování mezi smrtelným a všedním hříchem, které je nastíněno již v Písmu (1J 5,16–17)“ (čl. 1854). „Katechetická tradice také připomíná, že existují hříchy do nebe volající: krev Abela (Gn 4,10), sodomský hřích (Gn 18,20; 19,13), nářek utiskovaného lidu v Egyptě (Ex 3,7–10), nářek cizince, vdovy a sirotka (Ex 22,20–22), nespravedlnost vůči zaměstnanci (najaté osobě) (Dt 24,14–15; Jk 5,4)“ (čl. 1867).

Evangelické katechismy podobné seznamy neobsahují.

Vytisknout