Druhé sympozium o Slavomilu C. Daňkovi

Na stránkách Křesťanské revue proběhla od jejího založení nejedna polemika, která určovala či odrážela tvářnost českého protestantismu. Mezi „témata“, která se periodicky na její stránky vracela, patří postava Slavomila Ctibora Daňka (1885-1946) a reflexe jeho díla. Nejrozsáhlejší byla patrně diskuse z let 1949-1950, kterou svým článkem „Historie, theologie, doketismus. Příspěvek k theologické šeptandě.“ otevřel snad nejbližší Daňkův žák M. Bohatec (Křesťanská revue 1949). Do diskuse dále přispěli tehdejší i budoucí představitelé fakulty a církve, J.L. Hromádka, J.B. Souček, J.Z. Altynski, L. Brož, M. Hájek, J. Smolík, J. Vojtěchovský, B. Holý, J.B. Jeschke, R. Nechuta.
V dalších letech se Daňkovo jméno objevovalo v Křesťanské revue v různých spojeních, ať již se jednalo o liberální teologii, doketismus, chápání historie, exegezi, či teologii Slova. Opakovaně Daňkovu osobnost připomínal J. Heller, a později M. Balabán. Dílčí zde otištěné studie byly věnovány např. Daňkově homiletice (P. Filipi).
Jeho postava i teologické dílo se staly předmětem sporů (po ostré diskusi let padesátých již napříště vesměs neveřejných) a následně i mýtů. Že okruh Daňkem různou měrou inspirovaných teologů je širší, než bývá obvykle udáváno, stejně jako i rozsah jeho vlivu na český protestantismus 20. století, lze tušit.
V roce 1986 se uskutečnilo první sympozium, které se zabývalo Daňkovým dílem. Podrobný rozbor Daňkova vlivu na pražskou biblickou školu a na český protestantismus však proveden nebyl. Jen výjimečně bylo Daňkovo dílo zasazováno do širšího kontextu českého protestantismu, do teologického směřování první poloviny 20. století, do dějin starozákonní vědy a religionistiky. V neposlední řadě pak chybí byť jakkoli částečné zodpovězení otázky, co z Daňkova odborného bádání či metody bylo dalším vývojem disciplín ověřeno, a co nikoli. Evangelická teologická fakulta v současné době pracuje na grantovém projektu „Slavomil C. Daněk – dílo a působení v českém protestantismu“, jehož završením by mělo být rozsáhlejší zpřístupnění Daňkova díla a uspořádání sympozia, na kterém se řešitelé grantu a další účastníci pokusí naznačit odpovědi na některé z výše uvedených otázek.
K tomuto sympoziu, které se uskuteční 5., případně i 6. prosince 2006 v Praze, zveme srdečně všechny zájemce. Přihlášky, prosím, zasílejte k rukám Ladislava Beneše či Ondřeje Macka na adresu konference-danek@etf.cuni.cz, nebo ETF UK, Černá 9, p.p.529, 115 55, Praha 1. Podrobný program bude v předstihu zveřejněn. Zájemce o aktivní účast prosíme o zaslání desetiřádkové anotace do 20. září 2006; obratem zašleme nezbytné instrukce. Přednesené příspěvky budou otištěny ve sborníku.
om
Křesťanská revue 4/2006, s. 55  
Vytisknout