„Budeš je vštěpovat svým synům…“ (Dt 6,7) | Lukáš Klíma

Jeden chasid přišel za rabim z Kotsku a přál si, aby rabi svým požehnáním způsobil, že jeho děti budou lidé znalí Tóry. „Víš,“ řekl rabi, „tvoje přání na mě udělalo velký dojem, neboť lidé ode mě většinou požadují požehnání v záležitostech pozemských. Přejí si zdraví, materiální úspěch, dobré děti a harmonický rodinný život. Ale ptám se: Máš každý den pevně stanovenou hodinu pro studium Talmudu?“

„Víte, rabi, já jsem kupec a bohužel na studium nemám čas.“ „Pověz mi,“ ptal se rabi dál, „jak přeložíš oddíl v modlitbě Šema Jisrael (Slyš Izraeli – Dt 6,4n): Vešinantam levánécha?“ „A budeš je (slova Tóry) ostřit pro své syny,“ odpověděl chasid. „Správně! Ale jak naučíš své syny Tóru?“ „Rabi, já se neostýchám žádných výdajů a vzal jsem pro své děti ty nejlepší učitele.“ „To je velmi chvályhodné,“ mínil rabi. „Přesto, jak víš, mohou se slova Tóry vykládat rozmanitě. Rozdělím tento verš na dva díly a vyložím ho následujícím způsobem: Vešinantam – ty sám budeš ostřit Tóru, levánécha – abys mohl být příkladem pro své syny.

Z knihy Schmulea Dauma: Rabbinische Weisheiten zum Pentteuch (Dewarim) vybral a přeložil Lukáš Klíma

Vytisknout