6/2016 PRÁVO A PRAVDA

Vážení čtenáři,

dostává se vám do ruky poslední číslo roku 2016. Tematicky jsme se po celý rok nechali inspirovat prorockými výzvami – toto číslo řadu završuje otázkami práva, pravdy a spravedlnosti. Mottem je nám výrok ze Zacharjášova proroctví: „Vynášejte pravdivé rozsudky a ať každý prokazuje svému bratru milosrdenství a slitování. Neutiskujte vdovu a sirotka, bezdomovce a trpícího, nikdo ať ve svém srdci nezamýšlí proti bratru nic zlého.“ (Za 7,9.10) Lukáš Klíma jej ve svém výkladu označuje za „etický sumář pravého postu“.

V politice se často mluví o právu a spravedlnosti, o rovnosti před zákonem a sociální nerovnosti. V dobách nejistot a krizí volání po spravedlnosti zpravidla ještě zesílí.

I v dnešní době je třeba naslouchat prorocké zvěsti. Kde ji zaslechnout? Pomůže v orientaci nový výklad a nové pochopení starých prorockých textů? Úvaha Jindřicha Halamy podtrhuje, že od spravedlnosti v křesťanském pojetí není možno odmyslet milosrdenství.

Vize plně spravedlivé společnosti, v níž panuje mír, je pro křesťany trvale lákavá. Pavol Bargár referuje o zasedání valného shromáždění Světové rady církví, které se otázek spravedlnosti a míru dotýkalo. Vize spravedlivé společnosti je stále lákavá, přestože se ji v praxi nedaří uskutečnit; cesta k ní má svá úskalí. Za úsilí o spravedlivou společnost se v minulosti skrylo tolik nespravedlnosti a násilí, že je třeba bedlivě posuzovat, jakými nástroji se za lepší svět bojuje. Jako červená nit se prorockými napomenutími táhne důraz na to, že v každé době je třeba vést k odpovědnosti v moci postavené. Poměřovat jejich činy tím, zda dostáli nároku bránit zlu, násilí a vytvářet prostor pro svobodný a důstojný život. Jak tuto odpovědnost cítí křesťané ve veřejných funkcích – v politice, státní službě, justici? Rozhovor se soudcem Ondřejem Kubů přináší zajímavý vhled do toho, jaké otázky si klade křesťan ve funkci soudce a jaké na ně nachází odpovědi.

V tomto čísle také uveřejňujeme příspěvky z podzimního setkání Akademické YMCA, které bylo věnováno problematice hříchu a viny. Jeden z příspěvků přednesl člen redakční rady Ladislav Pokorný, druhý příspěvek, Jana Čapka, má podobu tezí k diskusi. Máme však za to, že i v této formě může být podnětný. V tomto kontextu je pozoruhodný článek staršího data o tom, kdo má právo odpustit, z pera J. S. Trojana. Zpráva Václava Peřicha o říjnovém sympoziu Opus bonum věnovaném Ukrajině přináší plastickou ilustraci toho, jak obtížné je pochopit situaci v této těžce zkoušené zemi.

V posledním čísle najdete, jak je zvykem, i rejstřík článků za celý ročník 2016. Ke starším článkům se můžete vracet prostřednictvím internetových stránek krestanskarevue.cz.

Děkujeme všem předplatitelům a dalším čtenářům, kteří v Křesťanské revui nacházejí podněty pro kritické myšlení i ekumenickou otevřenost, pro posílení v naději i odvaze k odpovědným postojům v dnešním světě. V příštím jubilejním roce reformace se hodláme věnovat jejímu dědictví a aktuálnímu poselství. Přejeme všem čtenářům požehnaný rok 2017!

Za redakční radu

Jiří Schneider


Vytisknout